La AEPD previene sobre la posible infracción de la normativa en la que podrían incurrir los ciudadanos designados para las denominadas mesas electorales del 1 de octubre (29 de septiembre).

Autoritat Catalana de Protecció de Dades: nota de premsa sobre la responsabilitat de les persones que formen part de les meses electorals.

Els dos titulars son d’avui i de la pagina web de cadascun dels organismes, el primer, parla de la possibilitat i usa la paraula prevencio, per si de cas. Tot i que no aporta massa informació, donades les circunstancies a que fa referencia, anomena la possibilitat i la preveu.

El segon titular, de l’Autoritat Catalana, informa de la responsabilitat de les persones, i es fa pública a raó de la publicació de la nota de premsa de la AEPD.

L’Autoritat Catalana és un organisme independent que vetlla per garantir, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la informació que hi està vinculada.

A l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades li correspon exercir les competències de registre, control, inspecció, sanció i resolució, i també l’aprovació de propostes, recomanacions i instruccions.

I per resumir, una de les seves funcions, com es detalla a la seva pàgina web, és la de col·laborar amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i amb les altres agències autonòmiques, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora de l’agència estatal.

Es molt necessari treballar desde la prevenció  pel que fa a protecció de dades personals i més encara, desde la recent aplicació del Reglament europeu de proteccio de dades personals, pero tant L’AEPD com l’Autoritat Catalana, son dos organismes oficials que sempre treballen desde la perspectiva reactiva i no pas amb la proactivitat que els faria guanyar efectivitat i objectivitat en les seves actuacions.

Amb l’alarma que ha generat avui el titular de la AEPD desde els mitjans de comunicació, es podria deduir una falta de col.laboració, fruit de la precipitació d’una d’aquestes parts que s’afanya més en advertir sobre uns fets que saben que no poden passar i que en cas de que passessin, és l’Autoritat catalana qui ha de donar resposta, com ha hagut de fer aquest matí.

 

 

 

 

Share This